ՀՀ օրենքներ

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն

03/05/2013
(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) Հոդված 3. Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները բարձրագույն արժեքներ ...

Օրենքը խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին (Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության)

03/05/2013
Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության մասին Հռչակագրով եւ Սահմանադրությամբ, նկատի ունենալով հայ ժողովրդի հոգեւոր զարթոնքը, նրա դարավոր հոգեւոր փորձն ու ...

«Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենք

03/05/2013
Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի (հոդվածներ 7 և 17) կրոնական կազմակերպությունները, ի թիվս այլ իրավունքների, կարող ...

Ընտանեկան օրենսգիրք (1-ին մաu)

03/05/2013
010.0123.081204 Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) ԲԱԺԻՆ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ OՐԵՆUԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԴՎԱԾ 1. ...

Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին

03/05/2013
Ընդունված է 2002 թվականի նոյեմբերի 20-ին (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) ԳԼՈՒԽ I ՀՈԴՎԱԾ 3. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ...

Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին

03/05/2013
Ընդունված է 2000 թվականի հոկտեմբերի 9-ին (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) ՀՈԴՎԱԾ 15. ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՌՈՒUՏԱՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ...

Հայ Կաթողիկե եկեղեցու Հայաստանի համայնքին եկեղեցիներ հանձնելու մասին

03/05/2013
Համարը N 54 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 24.02.98./4(37) Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 05.02.1998 Ստորագրող ...

Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն եկեղեցիներ և վանքեր հանձնելու մասին

03/05/2013
Համարը N 274 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 11.08.97./18 Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 14.07.1997 Ստորագրող ...

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին առընթեր կրոնի հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին

03/05/2013
Համարը N 478-Ն Տեսակը Ինկորպորացիա Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 21.08.02./35(210) Հոդ.811 Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ընդունման ամսաթիվը ...

Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն վանք և եկեղեցիներ հանձնելու մասին

03/05/2013
Համարը N 55 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 24.02.98./4(37) Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 05.02.1998 Ստորագրող ...