Եկեղեցին զինված ուժերում

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը
զինվորական ծառայություն անցնելու մասին

Գլուխ 1, Ընդհանոեւր դրույթներ, Հոդված 1,

3. Զինծառայողն իրավունք չունի՝

3) անդամակցել որեւէ քաղաքական կուսակցության, կրոնական կամ արհեստակցական միության.

6) պաշտոնական դիրքն օգտագործել ի շահ քաղաքական կուսակցությունների, կրոնական, հասարակական միավորումների եւ դրանց գործունեության օգտին իրականացվող քարոզչության.

9) Զինծառայողները չեն կարող կազմակերպել քաղաքական կուսակցություններ եւ կրոնական միավորումներ:

Նկարները` fasebook սոցիալական կայքի բաց աղբյուրներից