Archive for Մայիսի, 2013

Երեխայի իրավունքների մասին

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից 29 մայիuի 1996 թ. (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) Uույն oրենքը uահմանում է ...

ՀՀ կրոնի գործերով պետական լիազոր մարմինը

«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ»-«ե» ենթակետերի համաձայն կրոնական կազմակերպությունների գրանցման համար փորձագիտական եզրակացություն տալու լիազորությունը ...

Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին

Ընդունված է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի առարկությամբ 2001 թվականի հունիսի 24-ին Հոդված 1. Ծննդյան տոներ և Ամանոր՝ նշվում են դեկտեմբերի 31-ից մինչև հունվարի ...

Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրք

Ընդունվել է 09.11.2004 Հոդված 132. Աշխատողի անձնական տվյալների մշակման ներկայացվող ընդհանուր պահանջները եւ այդ տվյալների պաշտպանության երաշխիքները Մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ ...

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից 11 նոյեմբերի 1998 թ. ԳԼՈՒԽ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾ 1. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձաններ ...

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենք

Uույն oրենքը uահմանում է կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության uկզբունքները եւ կրթության համակարգի կազմակերպական-իրավական ու ֆինանuատնտեuական հիմքերը: Ստորև տրվում է կրոնական կազմակերպություններին ...

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր

Միացյալ Ազգերի Կազմակերպություն (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) 10-ը դեկտեմբերի, 1948թ. ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ Քանի որ մարդկային ընտանիքի բոլոր անդամներին ներհատուկ ...

ՀՀ օրենքը ՀՀ և Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հարաբերությունների մասին

Համարը ՀՕ-80-Ն Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 28.03.07./17(541) Հոդ.359 Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ Ազգային ժողով Ընդունման ամսաթիվը 22.02.2007 Ստորագրող մարմինը ՀՀ Նախագահ Ստորագրման ամսաթիվը 14.03.2007 Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 07.04.2007 Ընդունված է 2007 թվականի ...

 Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք (1-ին մաu)

010.0528.290403 (Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին) (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) ՀՈԴՎԱԾ 104. UՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1. Uպանությունը` ապoրինաբար մեկ ...

Կուսակցությունների մասին

Ընդունված է 2002 թվականի հուլիսի 3-ին ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 3. Կուսակցության հասկացությունը 1. Կուսակցությունը անհատական անդամության հիման վրա ստեղծված հասարակական միավորում է, ...